X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Institut Demokratija za Razvoj (D4D), održao je informativni sastanak o promovisanje dobre lokalne uprave kroz platforme “dobro upravljanje” u Opštini Priština. Usredsređivanje na specifičnosti platform, lakoću pristupa informacijama, relevantnost informacija i upotrebljivost ove platform, zajedno sa relvantnim akterima u oblasti civilnog društva, lokalnih i centralnih javnih institucija, platforma je uvedena kao mehanizam za povećanje građanskog učešća u važnim procesima donošenja odluka.

 

Promovisanje dobre uprave u svim opštinama kroz platformu "Dobro upravljanje"

Deo diskusije tokom sastanka u opštini Priština bila je portparol Opštine Priština Miranda Mullafazliu, član Skupštine Opštine Vala Peshku, viši istraživač u GAP Institutu Bekim Salihu i Alma Tafarshiku, viši zvaničnik za politička pitanja u Ambasadi Kraljevine Holandije na Kosovu. Panelisti su naglasili važnost primene principa dobre uprave u cilju postizanja rezultata lokalne uprave na Kosovu. Naglašeno je važnost tačne informacije građana o ulogama i odgovornostima svojih izabranih političara, kao io standardima koji se trebaju poštovati u vršenju službene dužnosti tako da oni mogu biti odgovorni.

Platforma Upravljaj dobro na Kosovu je proizašla iz potrebe da se donosioci odluka na lokalnom nivou približe građanima, i time promoviše održiva uprava. Građani i predstavnici javnih institucija treba dobro da se upoznaju sa načelima dobrog upravljanja, kako bi zapravo dobra uprava mogla da procveta.  Nema sumnje da na Kosovu postoje javni službenici koji nailaze na poteškoće da shvate dobru upravu dok obavljaju svoje svakodnevne zadatke kao i standarde koje treba da ispoštuju tokom obavljanja svojih službenih dužnosti. Upravljaj dobro daje odgovor upravo na ovaj problem, pojašnjavanjem odnosa između opštinskih organa i građana, između samih opštinskih organa kao i između svakog opštinskog organa i države, dočaravanjem dobrih procesa odlučivanja, kao što to propisuje i sam zakon. Ova platforma korisna je upravo u popunjavanju jaza koji postoji između znanja opštinskih službenika, pomažući javnim predstavnicima i građanima, imajući u vidu da će time obe strane biti neprekidno u stanju da provere da li postupci i odnosi u javnim institucijama funkcionišu na pravi način.

Ova aktivnost je održana u okviru projekta "Povećano učešće za dobro upravljanje", koju implementira D4D, uz podršku Ambasade Holandije na Kosovu.
Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: VestiNumber of views: 4386

Pitajte opštinu:

x