X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Imajući u vidu da je delokrug skupštine opštine poprilično širok, obrazovani su pomoćni tematski organi čiji je cilj da preispitaju delatnost skupštine. Skupština opštine je dužna da obrazuje dva stalna odbora: Odbor za  politiku i finansije i Odbor za zajednice, i da po potrebi obrazuje druge odbore, ad-hoc odbore ili konsultativne odbore.

četvrtak, 01. mart 2018.

Odbori

Odbor za politiku i finansije

Odbor za politiku i finansije razmatra skoro sva pitanja čije je razmatranje predviđeno na sastanku skupštine opštine. Član 52 ZLS-a pojašnjava delokrug ovog odbora. Shodno tome, pre nego što se donese skoro svaka odluka od značaja, pitanje prvo prolazi filter ovog Odbora. Ovaj odbor treba da obezbedi:

  • rodnu zastupljenost od 30%;
  • u slučaju odsustva predsedavajućeg skupštine opštine, koji je istovremeno i predsedavajući ovog odbora, sastancima predsedava najstariji član ovog odbora;
  • članstvo, može biti u rasponu od 5 do 11 članova, u zavisnosti od ukupnog broja odbornika, broj članova odražava zastupljenost političkih subjekata u skupštini.

Odbor za zajednice

Sastav i dužnosti odbora za zajednice propisuje član 53 ZLS-a. Važno je da se za obrazovanje ovog odbora ispune najmanje sledeći uslovi:

  • Svaka zajednica koja živi u opštini treba da ima najmanje jednog predstavnika u Odboru za zajednice;
  • Predstavnici nevećinskih zajednica u opštini čine većinu članova ovog odbora;
  • Većina članova ovog odbora istovremeno su i odbornici u skupštini opštine.

Izbor članova Odbora za zajednice vrši se predlaganjem kandidata iz nevećinskih zajednica, dok se usvajanje vrši na nivou skupštine opštine. Izbor predsedavajućeg odbora za zajednice vrši se većinom glasova njegovih članova.

Drugi odbori
U zavisnosti od potreba i volje, skupština obrazuje i druge relevantne odbore koji pokrivaju delokrug skupštine opštine. Neki od ovih odbora mogu biti odbor za obrazovanje, urbanizam, zdravstvo ili javne usluge. Međutim, treba imati u vidu ko može biti član ovih odbora, kao i da broj članova odbora nije definisan zakonskim okvirom, te da su u nekim opštinama, članovi istih samo odbornici, dok u drugim opštinama i drugi građani opštine mogu biti u njihovom članstvu.

Ad-hoc odbori

Može se desiti da se opštine suoče sa određenim pitanjem koje treba rešiti u kratkom vremenskom roku. Upravo iz tog razloga, skupština može obrazovati ad-hoc ili privremene odbore, sa ciljem da potpuno i efikasno obavi svoje nadležnosti. Shodno tome, skupština obrazuje ad-hoc odbore u svakoj oblasti u kojoj ih treba, obično uz propisivanje vremenskog roka za rešavanje datog pitanja. Primer mogu biti odbori za dodelu stipendija ili za rešavanje neke hitne situacije ili imenovanje ulica itd.

Konsultativni odbori

Skupština opštine obrazuje i konsultativne odbore kako bi osnažila učešće javnosti u odlučivanju, što je podrobnije obrađeno u delu o mehanizmima učešća građana.

 

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Skupština opštine, OdboriNumber of views: 283207

Pitajte opštinu:

x