X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Konsultativni odbori predstavljaju najviši nivo aktivnog učešća. Odbori čine odnos zasnovan na zajedničkom upravljanju, u kome su građani deo procesa odlučivanja.

subota, 07. april 2018.

Konsultativni odbori

Skupština opštine obrazuje konsultativne ili savetodavne sektorske odbore sa ciljem da obezbede učešće građana u procesima odlučivanja u opštini. Skupština opštine može obrazovati i privremene konsultativne odbore o određenim pitanjima.

Osnivanje konsultativnih odbora uređeno je Administrativnim uputstvom MLU-a o postupku osnivanja, organizacije i nadležnostima konsultativnih odbora u opštinama . Konsultativni odbori su sastavljeni od pet do sedam članova, koji treba da odražavaju rodnu zastupljenost.

Uloga konsultativnih odbora podrazumeva pružanje predloga za uredbe; pružanje mišljenja, pružanje predloga predsedniku, skupštini, odborima koji se zasnivaju na analizi i istraživanjima.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Mehanizmi za učešće građana, Konsultativni odboriNumber of views: 1042668

Pitajte opštinu:

x