X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

Definicije

Definicije

Posted: feb 27, 2018
Categories: Definicionet
Kliknite ovde da biste pitali opštinu: 0

Administracija  
Opštinska javna služba sastavljena od svih lica zaposlenih u lokalnim vlastima, čiji se lični dohodak isplaćuje iz budžeta Republike Kosovo, uključujući direktore direkcija.


Revizija
Kvalifikovano preispitivanje pravne i finansijske usklađenosti ili učinka ostvarenog prilikom ispunjavanja zahteva uprave (unutrašnja revizija) ili spoljnog organa za reviziju ili nezavisnog revizora, sa ciljem da se ispune zakonom propisane obaveze (spoljna revizija).


Resursi
Podrazumevaju sredstva, lica i finansijska sredstva neophodna za usluge i programe dobre uprave.


Budžet opštine
Dokumenat koji skupština opštine usvaja za svaku fiskalnu godinu, koji sadrži plan aktivnosti i ekonomskog upravljanja u sklopu jedne fiskalne godine i sadrži sve projekcije prihoda, kapitalnih i svakodnevnih rashoda opštine.


Decentralizacija
Proces prenosa funkcija upravljanja, usmeravanja, upravljanja imovinom, svojinom, sa centralnog nivo na lokalni. Ovaj prenos obuhvata: vlast, nadležnost, funkcije, resurse i odgovornosti.


Javna dokumenta
Predstavljaju svaki službeni dokumenat i sve informacije zavedene u bilo kom obliku, sastavljene ili primljene i u posedu javne institucije.


Izvršna vlast
Institucije koje imaju moć da primene planove, radnje ili zakone


Subvencija
Novčani iznos dat u ovom slučaju opštini od strane vlade ili međunarodnih institucija u konkretnu svrhu


Hijerarhija
Sistem ili organizacija u kome se ljudi ili grupe reorganizuju jedna iznad druge, shodno njihovom statusu ili autoritetu


Lokalni savet za omladinsku akciju
Predstavnički organ mladih, sastavljen od predstavnika omladinskih neprofitnih organizacija centralnog i lokalnog nivoa


Odbori
Grupa lice imenovanih za konkretnu funkciju, obično sastavljena od članova veće grupe


Nadležnost
Posedovanje potrebnih veština i znanja da se nešto uspešno uradi


Opština
Osnovna jedinica lokalne samouprave na Kosovu


Zajednica
Predstavlja stanovništvo opštine sastavljeno od puno različitih interesnih grupa od zajedničkog lokalnog interesa


Sukob interesa
Situacija u kojoj je jedno lice u stanju da ostvari lične koristi od radnji ili odluka donetih tokom obavljanja službene dužnosti.


Konsultacija
Radnja ili proces dobijanja saveta


Opštinski Srednjoročni okvir rashoda (SOR)
Analiza zasnovana na makroekonomskom okruženju, kojom se uspostavlja osnova za budžetsko planiranje za predstojeće godine, shodno strateškim prioritetima


Skupština opštine
Najviši organ opštine sastavljen od njegovih izabranih članova.


Jedinstveni račun Trezora
Račun na koji se deponuje sav javan novac prikupljen i potrošen od budžetskih organizacija i preko koga se obavljaju svi vidovi poslovanja sa istim.


Mehanizam za učešće građana
Proces u kome učestvuju obični građani – bilo na dobrovoljnoj osnovi ili obavezno i deluju sami ili kao deo jedne grupe – sa ciljem da utiču na odluku koja se odnosi na važne izbore, koji će uticati na njihovu zajednicu.


Jedinica za unutrašnju reviziju
Nezavisna jedinica koja pruža objektivnu sigurnost i savete o upravljanju opštinom, kako bi se povećala vrednost i poboljšalo delovanje budžetske organizacije.


 

Print
Pitajte opštinu:
Rate this article:
No rating

x