X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Odnos između skupštine opštine i administracije jedan je od najsloženijih odnosa u lokalnoj upravi i veoma je važan za postizanje dobre uprave. Jedan broj faktora doprinosi dobrom odnosu između skupštine i administracije. Oni obuhvataju dobru volju, shvatanje uloga, komunikaciju i odgovarajuće shvatanje pravne regulative.

četvrtak, 29. mart 2018.

Odbornici i administracija

Opšti osvrt:

Odbornici  donose opšte politike opštine, dok administracija treba jasno da shvati svoju ulogu i činjenicu da deluje u sklopu određene hijerahije.

Administracija je odgovorna predsedniku opštine, koji je sa druge strane odgovoran skupštini opštine.

Dobro shvatanje različitih uloga u lokalnoj upravi, doprineće dobrom upravljanju. Uloga je skupštine da pre svega stvori viziju a nakon toga da nastupi sa strategijama i politikama da istu postigne. Uloga je administracije da savetuje predsednika, da primeni odluke predsednika, odnosno skupštine i da pruži usluge.

Iako skupština opštine i administracija imaju različite uloge, to ne znači da oni nemaju zakonit interes jedan prema drugom. Skupština će biti zainteresovana za organizativnu strukturu administracije i koliko delotvorno administracija primenjuje skupštinske politike. Slično tome, ukoliko administracija nije uključena kako treba u izradu politika ili strategije (na primer, ukoliko se nove predložene politike predstave bez obaveštenja skupštine na sastanku skupštine), Administracija će tragati za načinima da ostvari uticaj. Sem što ove nove politike možda neće biti korisne prema stručnim doprinosima administracije, može postojati zabuna i zakašnjenje u sprovođenju politike.

U ovim odnosima potrebna je dobra uprava iz sledećih razloga:

Prirodno je za očekivati da skupština i administracija popune praznine jedna druge, pri obavljanju svojih funkcija. Sve ovo može dovesti do zabune. Na primer, ukoliko odbornici ne veruju da administracija opštine ima dobar sistem za registrovanje i rešavanje žalbi stanovnika, oni će istaći žalbe građana na sastancima skupštine a neće se usredsrediti na strateška pitanja. Ukoliko administracija veruje da postoji neadekvatan okvir politika za rešavanje ovih pitanja, ona će pokušati da ga stvori, pružanjem usluga i bavljenjem pitanjima na način koji je drugačiji od onog koji je predvidela skupština. Nijedan pristup nije dobar. Upravo iz tog razloga je poželjno da svaka stranka pre svega obavi svoje funkcije.

Dok skupština i administracija imaju različite uloge, ovo ne znači da nemaju legitimnu zainteresovanost za svoje uzajamne uloge. Skupština će biti zainteresovana za organizacionu strukturu administracije i koliko delotvorno će administracija primeniti politike skupštine. Sa druge strane, ZLS jasno propisuje da organizativna struktura predstavlja odgovornost predsednika opštine, ukoliko se predsednik ne konsultuje kako treba sa skupštinom pre nego što primeni ili promeni jednu strukturu, postoji verovatnoća da će skupština pronaći neki način da iznese svoja mišljenja. A ovaj postupak ne bi bio dobar kada govorimo o funkcionisanju dobre uprave.

Slično, ukoliko administracija nije uključena kako treba u izradu politika ili strategije (na primer, ukoliko se nove predložene politike predoče bez obaveštenja skupštine, na sastancima skupštine), administracija će tražiti načine da ostvari uticaj. Sem novih politika koje nisu od koristi prema stručnim mišljenjima ljudi iz administracije, u sprovođenju politike mogu nastupiti zabuna i zakašnjenja.

Da bi postojao zdrav odnos, potrebno je da je ispunjeno par preduslova:

  • Da postoji otvorena komunikacija između skupštine opštine i administracije (Za dobru upravu je važno pronaći mere da se obezbedi da su administracija i skupština u stanju da porazgovaraju i da zatraže informacije jedna od druge).
  • Biti jasan o ulogama svakog odbornika (Neki odbornici mogu biti članovi skupštinskih odbora, na osnovu čega su posebno angažovani na praćenju određenih poslova, međutim to ne znači da administracija ne treba da odgovori drugim odbornicima, sa interesom u određenom pitanju)
  • Komunikacija treba da se ostvari u sklopu organizativnog procesa, koji obično podrazumeva saglasnost direktora administracije. Direktno obraćanje osoblju javne službe može dovesti do toga da odbornici ne budu potpuno informisani ili da dobijaju savete koji nisu zvanično usvojeni na nivou administracije.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Odnosi lokalne uprave, Odbornici i administracijaNumber of views: 62845

Pitajte opštinu:

x