X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Uključivost predstavlja jedan od glavnih načela dobre uprave, a imajući u vidu da mladi čine većinu stanovništva opština, posebno ćemo se osvrnuti na prava njihovog učešća u odlučivanju.

sreda, 04. april 2018.

Mladi

Nedovoljna zastupljenost mladih na lokalnom nivou može dovesti do njihovog neangažovanja u "političkom aparatu", ukoliko najmlađa generacija smatra da se njihovi glasovi i mišljenja ne uzimaju u obzir, da se njihove potrebe ne ispunjavaju i ukoliko smatraju da im je teško se uključe. Lako je osetiti se nemoćnim, sesti, i gledati i čuti kako se tvoj glas udaljava od tebe. Ali, zaista postoje načini da se mladi uključe u svoju lokalnu politiku, u zavisnosti od njihove starosne dobi i njihovog željenog nivoa uključivanja.


Pre svega, glasanje predstavlja najlakši način da se čuje tvoj glas. Zakon br. 03 / L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo kaže da svaki građanin ili izbeglica stariji od 18 godina koji nije proglašen mentalno neuračunljivim od strane suda, u skladu sa članom 5, ima pravo glasa. Na dan planiranih izbora, uputite su u vaš biračk centar (otvoren od 7:00 do 19:00 časova) sa ispravom i glasajte za kandidata/kandidatkinju za koga želite da glasate. Ukoliko mislite da vam nedostaju informacije, pre dana izbora, organi izborne administracije preduzeće aktivnosti edukacije birača, u skladu sa članom 3 Zakona br. 03 / L-013 o lokalnim izborima, o " postupcima glasanja i zaštite izbornih prava".

Ukoliko ste napunili 18 godina i ispunjavate zakonske obaveze iz Zakona o opštim izborima, najbolji način da direktno utičete na odlučivanje, jeste da učestvujete na izborima kao kandidat za odbornika.

Zasigurno postoje drugi fleksibilniji načini angažovanja na lokalnom nivou. Aktivno informisanje, ići u korak sa onim što se dešava u opštini ili vašem naselju, putem televizije, elektronske stranice opštine, društvenih mreža, obaveštenja na javnim mestima sve ovo predstavlja prvi korak ka većem angažovanju. Ovo postaje lakše, imajući u vidu da su opštine, kao javne institucije, dužne da zbog zakonskih obaveza u vezi sa transparentnošću, objave zapisnike sa sastanaka, ali ih možete propratiti i u realnom vremenu. Drugi način da se obrazujete jeste putem pretrage za relevantnim omladinskim projektima i obukama koje imaju za cilj edukaciju mladih i razvoj njihovog učešća na lokalnom nivou, putem politike njihovih opština.

Nakon toga slede drugi načini političkog angažovanja kroz volonterizam. Angažujući se kao volonter/ka u jednoj političkoj grupi vaše želje, možete doživeti delić rada jedne političke grupe – to može biti politička stranka ili neka druga neformalna grupa ili građanska inicijativa. Neki drugi manje pristrasan način jeste Lokalni savet za omladinsku akciju. Vaše angažovanje sa drugim ljudima će vam omogućiti da izradite preporuke koje se bave potrebama vaših kolega i da ih podnesete opštini na razmatranje. Jedan broj lokalnih saveta za omladinsku akciju već postoji na Kosovu, uključujući one u opštinama Priština, Peć, Lipljan, Podujevo, Prizren i Dečani. Ukoliko još uvek ne postoji u vašoj opštini, pokrenite jedan!

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Prava građana, MladiNumber of views: 44385

Pitajte opštinu:

x