X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

Linkovi

Asocijacija kosovskih opština

Propisi u vezi sa funkcionisanjem sopstvenih nadležnosti

Lokalni ekonomski razvoj:
•    Zakon o privrednim zonama br. 04/L-159
•    Zakon br. 03/L-087 o javnim preduzećima
Urbanističko i ruralno planiranje:
Zakon br. 04/L-174 o prostornom planiranju
Turizam:
•     Zakon o turizmu br. 04/L-176
•     Zakon o kulturnom nasleđu br. 02/L-88
Korišćenje zemljište i razvoj:
•    Zakon o uređivanju zemljišta br. 04/L-040
•    Zakon o dodeli na korišćenje i razmeni nepokretne imovine opštine br. 04/L-144
Sprovođenje građevinskih propisa i standarda za kontrolu gradnje:
•    Zakon o gradnji br. 04/L-110
Zaštita sredine na lokalnom nivou:
•    Zakon o zaštiti životne sredine br. 03/L-025
Pružanje i održavanje javnih i komunalnih usluga:
•    Zakon o otpadu br. 04/L-060
•    Zakon o drumskom prevozu br. 04/L-179 
•     Zakon o vodama Kosova br. 04/L-147
Odgovor na vanredne situacije na lokalu:
•    Zakon o gašenju požara i spasavanju br. 04/L049 
•    Zakon o protivpožarnoj zaštiti br. 04/L-012 
•    Zakon o zaštiti od prirodnih nepogoda i drugih nesreća br. 04/L-027
Pružanje javnog predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, uključujući registraciju i licenciranje prosvetnih ustanova, zapošljavanje, isplatu zarada i obuku instruktora i administratora prosvetnih ustanova: 
•    Zakon o preduniverzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo br. 04/L-032
•    Zakon o obrazovanju i osposobljavanju odraslih u Republici Kosovo br. 04/L- 143
•    Zakon o obrazovanju u opštinama br. 03/L-068
Unapređenje i zaštita ljudskih prava:
•    Zakon o zaštiti od nasilja u porodici br. 03/L-182
•     Zakon o rodnoj ravnopravnosti br. 05/L -020
•     Zakon o upotrebi jezika br. 02/L-37
•    Zakon o zabrani diskriminacije br. 05/L -021
Pružanje primarne javne zdravstvene zaštite:
•    Zakon o zdravlju br. 04/L-125
Pružanje porodičnih i drugih usluga socijalne zaštite:
•    Zakon o socijalnim i porodičnim uslugama br. 04/L-081
Javno stanovanje:
•    Zakon o finansiranju posebnih stambenih programa br. 03/L-164
•    Zakon o prodaji stanova za koje postoji stambeno pravo br. 04/L-061
Javno zdravlje:
•    Zakon o javnom zdravlju br. 02/L-78
Licenciranje javnih usluga i objekata, uključujući one za razonodu, kulturne i slobodne aktivnosti, ishranu, smeštaj, pijace, ulične prodavce, lokalni javni prevoz i taksi službu:
•    Zakon o drumskom prevozu br. 04/L-179
•    Zakon br. 2004/18 o unutrašnjoj trgovinskoj razmeni
•    Zakon br. 04/L-005 o izmeni i dopuni Zakona br .2 004/18 o unutrašnjoj trgovinskoj razmeni
•    Zakon o hrani br. 03/L-016
•    Zakon o finansiranju posebnih stambenih programa br. 03/L-164
•    Zakon o pozorištima br. 04/L-106
•    Zakon o Narodnom ansamblu narodnih igara i pesama “Šota” i drugim ansamblima br. 04/L-164
•    Zakon br.  04/L-075 o izmeni i dopuni Zakona br. 2003/24 o sportu
•    Zakon o osnaživanju i učešću mladih br. 03/L-145
Imenovanje ulica, puteva i drugih javnih mesta 
•    Zakon o sistemu adresa br. 04/L-071
Pružanje i održavanje parkova i javnih površina
•    Zakon o prostornom planiranju br. 03/L-106
•    Zakon o zaštiti životne sredine br. 03/L-025
Kulturne i slobodne aktivnosti:
•    Zakon o pozorištima br. 04/L-106
•    Zakon o Narodnom ansamblu narodnih igara i pesama “Šota” i o drugim ansamblima br. 04/L-164
•    Zakon br. 2003/24 o sportu
•    Zakon br. 04/L-075 o izmeni i dopuni Zakona br. 2003/24 o sportu
•    Zakon o osnaživanju i učešću mladih br. 03/L-145
 Lokalna veća naselja
•    Administrativno uputstvo br. 2008/08 o sporazumima o saradnji opština sa selima, mestima i gradskim naseljima
 

Propisi o prenetim nadležnostima

Katastarske knjige:
•    Zakon o katastru br. 04/L-013
 Civilna registracija:
•    Zakon o građanskom statusu br. 04/L-003;
Registracija birača:
•    Zakon o opštim izborima u Republici Kosovo br. 03/L-073
•    Zakon o građanskom statusu br. 04/L-003
Privredni registar i licenciranje:
•    Zakon br. 04/L-005 o izmeni i dopuni Zakona br .2 004/18 o unutrašnjoj trgovinskoj razmeni
Isplata socijalne pomoći (izuzev penzija):
•    Zakon o socijalnim i porodičnim uslugama br. 04/L-081
Zaštita šuma koje se nalaze na teritoriji opštine u sklopu nadležnosti prenetih sa centralnih vlasti, uključujući i dodelu licenci za seču šuma, na osnovu propisa usvojenih u Vladi:
•    ZAKON BR. 2003/3 O ŠUMAMA KOSOVA
•    Zakon br. 03/L-153 o izmeni i dopuni Zakona br. 2003/3 o šumama Kosova
 

RSS