X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Zakon o lokalnoj samoupravi stvoren je  tako što je posvetio posebnu pažnju na posebne potrebe i zabrinutosti nevećinskih zajednica u Republici Kosovo.

utorak, 17. april 2018.

Zajednice

Što se tiče dela sa proširenim nadležnostima, možete pročitati par karakterističnih prava koja pripadaju nekim specifičnim opštinama. Sem toga, da bi se zagarantovala zastupljenost nevećinskih etničkih zajednica u sklopu svake skupštine opštine, obrazuje se stalan Odbor za zajednice. Štaviše, u opštinama u kojima najmanje 10% građana pripada nevećinskim zajednicama, funkcija zamenika predsedavajućeg skupštine opštine za zajednice, rezerviše se za predstavnike ovih zajednica. Zamenik predsedavajućeg skupštine opštine za zajednice u opštini promoviše međuopštinski dijalog i služi kao zvanična adresa za bavljenje zabrinutostima i interesima nevećinskih zajednica na sastancima skupštine.

Zamenik predsedavajućeg skupštine opštine za zajednice odgovoran je da razmotri žalbe zajednica ili njihovih pripadnika, kako akti ili odluke skupštine opštine ne bi kršili njihova zagarantovana ustavna prava.

U slučaju da skupština opštine ne razmotri akt ili odluku ili zamenik predsedavajućeg skupštine opštine smatra da rezultat, nakon ponovnog razmatranja, i dalje predstavlja povredu ustavom zagarantovanih prava, on može pokrenuti pitanje pred Ustavnim sudom, koji može da odluči o prihvatljivosti razmatranja datog pitanja.

Na isti način, opštine u kojima najmanje 10% građana pripada nevećinskim zajednicama, imaju  jednog potpredsednika opštine za zajednice. Potpredsednik opštine za zajednice pomaže predsedniku savetima i uputstvima o pitanjima u vezi sa manjinskim zajednicama.

Štaviše, Uredbom br. 02/2010 o opštinskim kancelarijama za zajednice i povratak obrazovane su posebne kancelarije kako bi se zaštitila prava zajednica, kako bi se obezbedio podjednak pristup uslugama i kako bi se stvorili uslove za održiv povratak; ove kancelarije su obavezne u svim opštinama; odgovorne su predsedniku opštine; veličina kancelarije i broj radnih mesta zaposlenih određuje se u zavisnosti od procenta i potreba zajednica koje žive u opštini, kao i planiranog ili očekivanog broja povratnika i repatriranih lica.

Osnovne dužnosti opštinskih kancelarija za zajednice i povratak podrazumevaju uspostavljanje kontakata sa svim zajednicama i kategorijama korisnika (npr. povratnici, repatrirana lica ili socijalni slučajevi iz reda zajednica u brojčanoj manjini u odnosnoj opštini), procenu prava zajednica/potreba korisnika, koordinaciju i saradnju sa NVO-ima, donatorima i drugim interesnim stranama, pripremu, praćenje ili procenu projekata od koristi za zajednice, olakšavanje pristupa mogućnostima zajednice da učestvuju u izradi strategija /politika/ odnosnih akcionih planova, praćenju politika u vezi sa zaštitom /unapređenjem prava zajednica ili konkretnih korisnika, pružanje saveta (usmeno ili pismeno) skupštini opštine ili izvršnim organima opštine, u vezi sa pitanjima oko zaštite /unapređenja prava zajednica i javno informisanje ili podizanje svesti zajednica i posebnih grupa korisnika.

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Prava građana, ZajedniceNumber of views: 754718

Pitajte opštinu:

x