X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Dobra uprava u opštinama na Kosovu iziskuje da se javne konsultacije smatraju dvojnim: jedan oblik, propisan je članom 6 Administrativnog uputstva o transparentnosti u opštinama gde se javni sastanci održavaju najmanje 2 puta godišnje(minimalni standard), poprimaju oblik javnih konsultacija koje se održavaju o pitanjima od opšteg interesa, na kojima se može diskutovati o raznovrsnosti tema o nizu pitanja o lokalnoj upravi i na kome učestvuju visoki zvaničnici opštine, dok drugi vid javnih konsultacija predstavlja ono što je obuhvaćeno članom 8 gorenavedenog uputstva, koji navodi da “akti opštinskih organa, od interesa za građane podlažu javnoj diskusiji pre usvajanja, uključujući organizovanje debata u seoskim područjima. Predlagač akta pruža objašnjenja u vezi sa istim i evidentira predloge koje je javnost pružila tokom konsultacija, o konsultacijama povedenim pre usvajanja akata” konsultacije ovakve vrste trebalo bi da budu mnogo učestalije pošto ovo predstavlja zakonsku obavezu.

petak, 23. mart 2018.

Javne konsultacije

Štaviše, za ovakav vid konsultacija predviđa se i Uredba o postupku izrade i objavljivanje opštinskih akata koja propisuje da “postupak izrade opštinskih akata opštine treba da podlaže javnim konsultacijama. Konsultacije se odvijaju ne samo putem sastanaka, već i u pismenoj i elektronskoj komunikaciji u intervjuima, panelima i drugim oblicima kao što je objavljivanje predloga akta na oglasnoj tabli, na internet stranici opštine, u novinama, na sastancima sa interesnim grupama i sastancima sa građanima”.

U načelu, skoro svakog meseca skupština opštine ima dokumenta koja se razmatraju i usvajaju a koja su od interesa po građane, za koje bi trebalo održati javne konsultacije pre njihovog usvajanja, međutim nažalost ova zakonska obaveza se ne primenjuje imajući u vidu da postoji ovakva percepcija da je dovoljno održavati javne sastanke najmanje dva puta godišnje, kao minimalna obaveza.

Shodno tome, kao građanin imaš pravo na javne konsultacije ne samo dva puta godišnje, već o bilo kom pitanju od interesa, predlagač je u obavezi da pre usvajanja, konsultuje i javnost.

Postupak održavanja javnih konsultacija

Službenik za javno informisanje obaveštava javnost dve nedelje pre dana održavanja javnih konsultacija o njihovom datumu i dnevnom redu. Predlagač akta razmatra podnete predloge u razumnom roku i obaveštava skupštinu opštine o predlozima. Skupština opštine se brine o tome da se predlozi uključe u tekst završnog akta.

Da bi javna konsultacija bila delotvorna, opština ne samo da treba da objavi vreme i mesto održavanja sastanka već treba da objasni i cilj sastanka na samom početku i da obezbedi da se svaka preporuka učesnika uzme u obzir. Opština takođe treba da ima u vidu da raspored konsultacija treba da bude što je moguće prikladniji, kako bi omogućio da svako zainteresovan dođe i time ima mogućnost pristupa.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Mehanizmi za učešće građana, Javne konsultacijeNumber of views: 1414485

Pitajte opštinu:

x