X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

27
feb
2018

Skupština opštine

Skupština opštine predstavlja najviši organ opštine. Ovaj organ čine odbornici, koji se biraju direktnim glasovima građana a na njenom čelu nalazi se predsedavajući, koji se bira većinom glasova odbornika.

Skupština opštine i gradonačelnik imaju pravo da donose zakonske akte i u skladu sa svojim ovlašćenjima preduzmu potrebne mere u cilju realizacije istih. Svi opštinski akti moraju biti u skladu sa ustavnim i pravnim sistemom Republike Kosova.  Skupština opštine nadgleda rad izvršne vlasti opštine i za to snosi direktnu odgovornost pred građanima. Sa druge strane, kada govorimo o njenim nadležnostima, skupština opštine je odgovorna za oblasti definisane članom 40.2 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Na lokalnim izborima za skupštinu, građani svojim glasovima biraju one predstavnike koji po njihovoj oceni zastupaju njihove interese, ciljeve i politike u zakonodavnom organu. Predstavnici koji osvoje dovoljno glasova da zastupaju interese građana u zakonodavnom organu nisu nužno stručnjaci za određene oblasti. Prosto, ovi predstavnici mogu biti lica koja u potpunosti ulivaju poverenje biračima, da će ih dostojno zastupati.

Odbori

Imajući u vidu da je delokrug skupštine opštine poprilično širok, obrazovani su pomoćni tematski organi čiji je cilj da preispitaju delatnost skupštine. Skupština opštine je dužna da obrazuje dva stalna odbora: Odbor za  politiku i finansije i Odbor za zajednice, i da po potrebi obrazuje druge odbore, ad-hoc odbore ili konsultativne odbore.

Pročitajte više
mart 1, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Uloge odbornika

U ovom delu ćemo sa praktične tačke gledišta rezimirati uloge koje odbornik treba da odigra, sa ciljem da unapredi dobru upravu. Lista nije iscrpna, ali će aktivnosti odbornika biti opisane na najprostiji i direktniji mogući način. Konkretne funkcije jednog odbornika obrađene su sveobuhvatno u članu 39 ZLS-a, međutim svaka opština može odrediti posebnu ulogu i delokrug...
Pročitajte više
mart 4, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu