X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Odnos između predsednika i odbornika veoma je važan, pošto dobro upravljanje i dobri odnosi, doprinose delotvornom učešću odbornika u dobrom upravljanju.

petak, 23. mart 2018.

Predsednik opštine i odbornici

Opšti osvrt, U skladu sa zakonom, vlast je uravnotežena između skupštine opštine i predsednika opštine. Sa jedne strane, skupština opštine najviši je organ opštine i ima zakonodavne nadležnosti odlučivanja, imajući u vidu da zastupa različite političke preferencije građana u opštini – preko odbornika, koji su organizovani unutar političkih stranaka ili u svojstvu nezavisnih kandidata.

Sa druge strane, predsednik opštine donosi odluke koje mu/joj obezbeđuju široku autonomiju. U skladu sa ovim propisima, postoji jasna razlika između uloge skupštine (zakonodavne vlasti) i predsednika opštine (izvršne vlasti). Predsednik opštine nadgleda i ovlašćuje izvršenje odluka koje je opština donela i finansijsko upravljanje opštinom, i između ostalog, odgovoran je za nadzor primene odluka i akata usvojenih u skupštini opštine.

U ovim odnosima je potrebna dobra uprava, pošto: predsednik opštine može biti razrešen sa svoje funkcije samo ukoliko  50% svih potencijalnih birača u opštini, glasa za njegovo razrešenje sa funkcije predsednika opštine, u odsustvu mehanizama za njegovu smenu, kao glavno sredstvo pozivanja na odgovornost od strane skupštine opštine, postoji tendencija da predsednik opštine stvori svoju političku dominaciju nad skupštinom.

Štaviše, zdrav odnos između ovih institucija gubi se svaki put kada odbornici pokažu pasivnu ulogu, što se dešava kada nisu u kontaktu i kada ne zadrže jake veze sa građanima.

Kada predsednik opštine ne upravlja dobro, onda je velika mogućnost da ne bude na visini zadatka i da ne polaže račun, pošto po završetku lokalnih izbora, u nemogućnosti obrazovanja većine–stranke sklapaju koalicije.

Ukoliko odbornik svoju ulogu vidi kroz objektiv zastupanja interesa stranke, a ne građanina, mali broj istih ne biva uključen u upravu, zbog čega će im biti vrlo teško da obrazuju opoziciju, te na osnovu toga mogu nastupiti zakašnjenja u različitim projektima, odsustvo kontrole u potrošnji budžeta i niz drugih pitanja.

Da bi postojao zdrav odnos, potrebno je nekoliko preduslova:

  • Odbornik zastupa opšte interese (a ne interese stranke)
  • Odbornik traži od predsednika informacije, kad god ih treba
  • Odbornik je blagovremeno informisan o radu izvršne vlasti
  • Saradnja sa odbornicima se ne odvija samo po stranačkoj liniji\
  • Predsednik opštine ne ispunjava zakonske obaveze samo zarad procedure i zadovoljavanja minimalnih standarda.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Odnosi lokalne uprave, Predsednik opštine i odborniciNumber of views: 63187

Pitajte opštinu:

x