X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Suština dobre uprave nije donošenje odluka koje su "korektne", već najbolji mogući proces za donošenje ovih odluka. Dobra uprava nije povezana samo sa učinkom institucija, već je povezana i sa doprinosom i učešćem građana u procesu donošenja i sprovođenja odluka.

nedelja, 04. februar 2018.

Šta je dobra uprava?

Institucije upravljanja samo su jedan od aktera u upravljanju. Drugi akteri obuhvataju grupu građana, organizacije građanskog društva, medije, privredne subjekte, istraživačke institute, sindikate, različita udruženja, političke stranke, verske poglavare. Kao što se vidi, svako od nas deo je uprave. Biti aktivan i shvatiti svoju ulogu zapravo je suština onoga što zovemo dobra uprava.

Jedna opština sa dobrom upravom i dobrim odlukama, zapravo ne upravlja sama.

Da bi ova opština doživela zajednički procvat i što bolje odluke, prema Savetu Evrope, postoji niz načela koja treba ispoštovati:

Pravični i slobodni izbori

Lokalni izbori treba da budu slobodni i pravični, u skladu sa međunarodnim standardima i nacionalnim propisima, i bez ikakvog vida prevare. Građani se nalaze u samom središtu javnog delovanja i na jasno predviđen način, treba da se uključe u javni život na lokalnom nivou.

Široko učešće za dobru upravu

Učešće muškaraca i žena, starih i mladih zapravo je glavni preduslov za dobru upravu. Svako ko želi da doprinese u donošenju odluka, treba da bude u stanju to da učini, neposredno, istinskim učešćem u procesu odlučivanja ili pružanjem svog mišljenja svojim predstavnicima ili upućivanjem preporuka drugim institucijama lokalne uprave.                                                                                              

Efektivna i efikasna lokalna vlada

Vlada na lokalnom nivou treba da ispuni obećane ciljeve i da na najbolji mogući način iskoristi ljudski kapacitet, resurse i vreme koje ima na svom raspolaganju, da bi obezbedila što je moguće bolje rezultate po zajednicu, uz to da ceo proces treba da se ocenjuje u redovnim vremenskim intervalima, kroz sisteme upravljanja učinkom.

Odgovornost

Lokalna uprava uvek treba da nastoji da ispuni potrebe celokupne zajednice, dok javne usluge treba pružiti na vreme, sa time da na zahteve i žalbe treba odgovoriti što je moguće brže.

Snošenje odgovornosti

Svi donosioci pojedinačnih ili skupnih odluka, snose odgovornost za svoje postupke. Njihova odgovornost zapravo se sprovodi delotvornim merama protiv lošeg upravljanja i protiv postupaka organa lokalne uprave, koji ova prava krše.

Etičko ponašanje i poštovanje vladavine prava

Kada postoji dobra uprava, zakon se primenjuje, lokalni organi poštuju sudske i pravne odluke, dok se pravila usvajaju u skladu sa postupcima propisanim zakonom. Uvek je javni interes ispred interesa pojedinaca.

Kompetentna lokalna uprava

Javni službenici su stekli stručne veštine, dok kada se javi potreba da se poboljšaju, jačaju ih tako što ostvaruju bolje rezultate od očekivanih. U opštini u kojoj postoji dobra uprava, uvek postoji motivacija da se učinak poboljša.

Zdravo finansijsko upravljanje

Godišnji budžetski planovi izrađuju se u konsultaciji sa javnošću. Postupci nabavke sprovode se odmereno, procenjivanjem potreba, zahteva i prihoda. Javne usluge treba da su pristupačne a njihova cena koštanja ne bi trebalo da premaši cenu koštanja pružene usluge. Troškovi treba prikladno da se obračunaju i procene.

Ljudska prava i različitost

Kada govorimo o uticaju lokalnih institucija, ljudska prava se poštuju, štite i sprovode, dok se suzbija diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Javni službenici poštuju prava i slobode svih, bez obzira na njihove razlike. Kulturna različitost zapravo se smatra preimućstvom a vlada na lokalu ulaže napore da se sa njom poistoveti. Nerazvijena područja integrišu se u kontinuitetu.

Transparentna

Tamo gde postoji dobra uprava, postoji pristup svim javnim dokumentima, a samo u slučajevima da su ona poverljive prirode, postoje izuzeci, međutim razlozi su uvek propisani zakonom. Informacije o odlukama, primeni politika i rezultatima aktivnosti opština stavljaju se na raspolaganje javnosti tako da omoguće građaninu da ih proprati i da pruži svoj delotvoran doprinos u radu lokalnih institucija.

Inovativne i otvorene na promene

Stvara se povoljna klima postizanja što boljih rezultata, dok se željno iščekuju primenjivanje novih ideja u stvarnosti. Uvek se traga za novom tehnologijom i novim i efikasnim rešenjima.

Održiv razvoj

Odluke se donose sa ciljem da se zatraže dugoročna poboljšanja, dok se potrebe budućih generacija uzimaju u obzir u aktuelnim politikama. Troškovi, problemi i tenzije sa današnjim odlukama ne treba da predstavljaju teret koji se prenosi na buduća pokolenja.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Za dobru lokalnu upravu, Šta je dobra uprava?Number of views: 80395

Pitajte opštinu:

x