X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

20
mar
2018

Mehanizmi za učešće građana

Najbolji i najsigurniji način da se postignu uspešni i održivi modeli da se obezbedi učešće građana jesu strukturirani i institucionalizovani mehanizmi. Upravo iz tog razloga, u žiži ovog dela jesu institucionalizovani mehanizmi za učešće građana.

Mehanizmi za učešće građana i razvoj direktne demokratije određeni su posebnim poglavljem Zakona o lokalnoj samoupravi. Ovi mehanizmi slede: javno informisanje; javne konsultacije; pravo peticije; građanske inicijative; referendum; i konsultativni odbori.

Mehanizmi za učešće građana su uopšteno delotvorni kada ih građani vide kao verodostojne i kad god postoji političko angažovanje za njihovu primenu.

Mehanizmi za učešće građana neće funkcionisati kada:

 • se ulože napori da se stranački stavovi predstave kao nezavisni i legitimni glasovi građana
 • ne postoji određeno političko angažovanje za sprovođenje mehanizama
 • sistem postoji u načelu (dakle kada zvuči lepo na papiru), ali kada se mehanizmi puste u funkciju nedostaju potrebni resursi da se odrade kako treba.

Ispunjavanje nekoliko vrlo prostih preduslova od presudne je važnosti da učešće javnosti bude uspešno. Ovo podrazumeva potrebu da:

 • proces učešća bude smislen i da se sagleda kao smislen;
 • da opština i građani, sem što podele mišljenja, treba i da saslušaju jedan drugog;
 • da imaju resurse da podrže učešće građana, što podrazumeva i druge vidove finansiranja inicijativa;
 • da se shvati razlika između
  • pružanja informacija,
  • konsultacija,
  • učešća;          
 • i da se shvati koji mehanizam se koristi u datoj situaciji;
 • odbornik treba da bude uključen u proces učešća građana;
 • da shvati da javni sastanci samo predstavljaju vid učešća i ako se njima ne upravlja na odgovarajući način, mogu biti predmet predrasuda i mogu se staviti u službu onih koji su najglasniji i najartikulisaniji;
 • da postoje politike koje podstiču osoblje opštine da promoviše učešće građana.

Javne konsultacije

Dobra uprava u opštinama na Kosovu iziskuje da se javne konsultacije smatraju dvojnim: jedan oblik, propisan je članom 6 Administrativnog uputstva o transparentnosti u opštinama gde se javni sastanci održavaju najmanje 2 puta godišnje(minimalni standard), poprimaju oblik javnih konsultacija koje se održavaju o pitanjima od opšteg interesa, na kojima se može diskutovati o...
Pročitajte više
mart 23, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Javno informisanje

Javno informisanje predstavlja jednostran i najprostiji vid komunikacije opštinskih institucija, koji podrazumeva da opštinski službenici treba neprekidno da upućuju obaveštenje građanima u vezi sa opštinskim aktivnostima i aktima.

Pročitajte više
mart 26, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Peticija

Svako lice ima pravo da sastavi, podnese i dobije odgovor na peticiju, o svakom pitanju u vezi sa odgovornošću i nadležnostima opštine. Peticija se može odnositi na određenu žalbu ili zahteve. Uopšteno, član 5 Administrativnog uputstva o transparentnosti u opštinama propisuje postupak za razmatranje peticije.
Pročitajte više
mart 29, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Građanska inicijativa

U nešto većem stepenu i sa većim uticajem, građani jedne opštine imaju pravo da pokrenu inicijativu za smenu svog predsednika, što je pravo koje je podrobnije objašnjeno članom 72 ZLS-a.

Pročitajte više
april 1, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Referendum

Za neka pitanja od opšteg interesa, koja su povezana sa nadležnostima opštine, može se organizovati referendum. Organizovanje ovog oblika izjašnjavanja građana vrši se u skladu sa zakonskim odredbama na snazi u članu 71 ZLS-a.

Pročitajte više
april 3, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Konsultativni odbori

Konsultativni odbori predstavljaju najviši nivo aktivnog učešća. Odbori čine odnos zasnovan na zajedničkom upravljanju, u kome su građani deo procesa odlučivanja.

Pročitajte više
april 7, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu