X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Faza pre donošenja odluke veoma je važna, kada se prikupljanjem ideja, potreba i mišljenja od tebe kao građanina, određuje program rada koji definiše sve probleme koje vaša opština ima.

četvrtak, 08. mart 2018.

Ideje, potrebe i mišljenja zajednice

Određivanje programa

Vizija opštine Načela dobre uprave iziskuju da se program rada odredi na osnovu sveobuhvatne vizije zajednice. Dakle, pre svega treba da imamo tačnu sliku gde želimo da vidimo našu opštinu nakon dugog niza godina a ovde glavnu ulogu imaju sami građani, koji mehanizmima za građansko učešće i glasom izražavaju svoju volju. Što su građani aktivniji, bilo putem formalnih i neformalnih sastanaka, time je sve naglašenija vizija grada.

Ciljevi i zadaci zajednice Zadaci zajednice poistovećuju se sa opštim ugledom opštine i pružaju odgovarajući smer u primeni. Cilj može proizaći iz jednog određenog problema opštine, npr. zagađeni vazduh. Cilj je da se pronađe određena politika koja će umanjiti stepen zagađenosti. Iako ciljevi ne mogu da se izmere, zadaci se mogu izmeriti te je cilj izražen u kvantitativnom smislu, upravo putem zadataka. Zadaci treba da su formulisani po principu “Smart”. Oni treba da su:

  • Konkretni – jasno navode šta, kada i kako će se problem promeniti
  • Izmerivi – da postoji mogućnost da se izmere u kvantitativnom smislu
  • Dostižni – da se mogu postići
  • Realni -  mogu da realizuju ono što je predviđeno
  • Vremenski ograničeni

Planeri, izvršioci i građani takođe treba da identifikuju ograničenja sa kojima se suočavaju pri izvršavanju politika i načinom na koji ih mogu prevazići. Ako uzmemo u obzir opseg ograničenja i mogućnosti, opština može odlučiti da nastavi sa datom politikom ili da je u celosti odbaci.

Ciljevi i zadaci pružaju osnovu za praćenje i ocenu jednog projekta. Oni predstavljaju argumente, na osnovu kojih se meri uspeh ili neuspeh projekta.

Struktura Ideje, potrebe i mišljenja zajednice najbolje strukturno uobličuju organizacije građanskog društva. Strukturirani program rada omogućuje građanima da identifikuju rešenja na probleme koje treba definisati. Izbori se pružaju nakon što se sprovede analiza i nakon što se dobiju dovoljni podaci, te je uloga organizacija građanskog društva veoma važna. One preko svojih stručnjaka, na osnovu mišljenja građana, istražuju i zagovaraju probleme opštine.

Šta ja mogu učiniti da učestvujem u određivanju programa ili agende moje opštine?

Kao građanin upotrebi mehanizme za učešće građana, pogledaj sa kojim problemima se opština suočava, informiši se o datumu i vremenu održavanja sastanaka i javnih konsultacija, učestvuj na njima. Budi informisan i postani aktivan deo ne samo sastanaka koje opština organizuje, već učestvuj i u diskusijama i informativnim aktivnostima organizacija građanskog društva, koje vam pružaju mogućnost da posredstvom njih, predočite svoje stavove i zabrinutosti. Sa druge strane, kao opštinski zvaničnik održite što je moguće više sastanaka sa građanima, bilo formalnih ili neformalnih, sa ciljem da svaka osmišljena politika bude uključivija i samim tim i legitimna.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Koraci u odlučivanju, Ideje, potrebe i mišljenja zajedniceNumber of views: 153534

Pitajte opštinu:

x