X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

1
feb
2018

Za dobru lokalnu upravu

Platforma Upravljaj dobro osmišljena je sa namerom da poboljša stanje dobre uprave na Kosovu, informisanjem građana i predstavnika javnih institucija o značaju načela dobre uprave na opštinskom nivou.

Poštovanje načela dobre uprave dovodi do boljih rezultata lokalnih vlada i lokalnih zajednica. U ovom delu, čitaoci će biti upoznati o osnovnim pojmovima i značenju koncepta dobre uprave.

Šta je dobra uprava?

Suština dobre uprave nije donošenje odluka koje su "korektne", već najbolji mogući proces za donošenje ovih odluka. Dobra uprava nije povezana samo sa učinkom institucija, već je povezana i sa doprinosom i učešćem građana u procesu donošenja i sprovođenja odluka.

Pročitajte više
februar 4, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Funkcije lokalne uprave

Lokalna uprava zapravo podrazumeva institucije ili konkretne subjekte obrazovane kako bi obavljali državnu vlast, koja nije rezervisana za centralne institucije i kako bi pružale niz konkretnih usluga u jednom, relativno malom, geografskom području.

Pročitajte više
februar 7, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Nadležnosti i organizacija lokalne uprave

Nadležnosti lokalne uprave uređuju se Ustavom Kosova i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Ono što je cilj ovog zakona jeste da omogući postojanje održivog sistema lokalne samouprave i da poboljša efikasnost javnih usluga. Na Kosovu se nadležnosti opština dele na sopstvene, prenete i proširene nadležnosti. Organizacija lokalne uprave na Kosovu počiva na evropskim načelima...
Pročitajte više
februar 9, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Uloge i odnosi u opštini

Shvatiti ulogu i uzajaman odnos između opštinskih organa i funkcionera i razlika, ograničenja u njihovom delovanju, zapravo je od suštinske važnosti za funkcionisanje dobre uprave. Upravo iz tog razloga treba se osvrnuti na posebnu ulogu svakog od njih i na njihov uzajaman odnos.

Pročitajte više
februar 11, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Sopstvene nadležnosti

Sopstvene (osnovne) nadležnosti podrazumevaju potpune i ekskluzivne nadležnosti koje pripadaju samo opštinama. Sopstvene nadležnosti navedene su u članu 17 Zakona o lokalnoj samoupravi. Oblasti koje potpadaju pod sopstvene nadležnosti opština povezane su sa svakodnevnim uslugama i potrebama...
Pročitajte više
februar 12, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Uloge u lokalnoj upravi

Skupština opštine, predsednik opštine, odbornici i opštinska administracija igraju veoma važnu ulogu u funkcionisanju opštine. Razumevanje njihovih uloga doprinosi poboljšanju procesa dobre uprave. U ovom delu osvrnućemo se detaljnije na uloge ovih aktera u lokalnoj upravi, njihove funkcije, cilj...
Pročitajte više
februar 14, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Prenete nadležnosti

Organi centralnog nivoa mogu prenositi opštinama odgovornosti u vezi sa katastarskim knjigama, civilnom registracijom, registracijom birača, registracijom privrednih subjekata i njihovim licenciranjem, isplatom...
Pročitajte više

Skupština opštine

Skupština opštine predstavlja najviši organ opštine. Ovaj organ čine odbornici, koji se biraju direktnim glasovima građana a na njenom čelu nalazi se predsedavajući, koji se bira većinom glasova...
Pročitajte više