X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

9
feb
2018

Nadležnosti i organizacija lokalne uprave

Nadležnosti lokalne uprave uređuju se Ustavom Kosova i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Ono što je cilj ovog zakona jeste da omogući postojanje održivog sistema lokalne samouprave i da poboljša efikasnost javnih usluga.

Na Kosovu se nadležnosti opština dele na sopstvene, prenete i proširene nadležnosti.

Organizacija lokalne uprave na Kosovu počiva na evropskim načelima lokalnih institucija samouprave. Skupština opštine i predsednik opštine jesu opštinski organi koji predstavljaju lokalnu vlast.

Predsednik opštine bira se direktnim glasovima građana. Opštinska administracija organizovana je u direkcije, na čijem se čelu nalaze direktori, koje imenuje i smenjuje predsednik opštine. Broj direkcija razlikuje se od opštine do opštine, najviše ima 14 direkcija a najmanje 4.

Štaviše, opštine imaju pravo da zasnuju saradnju sa drugim opštinama, sa ciljem da rade na razvoju i zajedničkim interesima. Delatnost opštinskih organa u smislu hijerarhije, zapravo je predmet kontrole Ministarstva lokalne uprave i  drugih resornih ministarstava.
 

Sopstvene nadležnosti

Sopstvene (osnovne) nadležnosti podrazumevaju potpune i ekskluzivne nadležnosti koje pripadaju samo opštinama. Sopstvene nadležnosti navedene su u članu 17 Zakona o lokalnoj samoupravi. Oblasti koje potpadaju pod sopstvene nadležnosti opština povezane su sa svakodnevnim uslugama i potrebama građana ili sa suštinskim uslugama, kako bi se obezbedio odgovarajući kvalitet...
Pročitajte više
februar 12, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Prenete nadležnosti

Organi centralnog nivoa mogu prenositi opštinama odgovornosti u vezi sa katastarskim knjigama, civilnom registracijom, registracijom birača, registracijom privrednih subjekata i njihovim licenciranjem, isplatom socijalne pomoći i zaštitom šuma. Ove nadležnosti mogu se oduzeti opštinama, kada nemaju kapacitet da ih obavljaju. Shodno tome, nisu sve ove nadležnosti prenete...
Pročitajte više
februar 22, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Proširene nadležnosti

Neke opštine imaju proširene (dodatne) nadležnosti u vezi sa nekim prava koja pripadaju centralnom nivou. Neke od ovih nadležnosti podrazumevaju pružanje sekundarne zdravstvene zaštite, pružanje usluga univerzitetskog obrazovanja, zaštita i promocija kulturnog i verskog nasleđa. Proširene nadležnosti utiču na stvaranje uslova za integraciju svih građana Republike Kosovo...
Pročitajte više
februar 28, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu