X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Izvori sopstvenih prihoda opština slede:

 • Taksa na nepokretnu imovinu;
 • Taksa za izdavanje dozvole za obavljanje poslovne delatnosti;
 • Takse za izdavanje dozvole za pružanje profesionalnih usluga;
 • Taksa za motorna vozila;
 • Opštinske administrativne takse;
 • Takse za građevinsku dozvolu i rušenje zgrada i drugih struktura;
 • Takse za izdavanje sertifikata i službenih dokumenata;
 • Regulatorne tarife za razvoj ili očuvanje infrastrukture;
 • Novčane kazne za saobraćajne prekršaje;
 • Novčane kazne za povredu opštinskih propisa;
 • Prihodi od zakupnine;
 • Sufinansiranje za prosvetu i zdravstvo.

ponedeljak, 12. mart 2018.

Izvori prihoda

Bez obzira na način prikupljanja, svi sopstveni prihodi opštine deponuju se na pod-račun za sopstvene prihode odnosne opštine, u Budžetu Kosova, preko računa Trezora. Većina gorenavedenih prihoda predstavljaju direktne prihode, što podrazumeva da se naplaćuju i ubiraju od strane same opštinske administracije. Sa druge strane, neki od njih (kao što su saobraćajne novčane kazne) predstavljaju indirektne prihode, dakle naplaćuju ih ministarstva ili odnosne agencije centralnog nivoa nakon čega se prenose na račun opštine.

Određivanje taksi, tarifa, novčanih kazni i njihova visina uređuju se na godišnjoj osnovi od strane svake opštine pojedinačno uredbom o taksama, tarifama i dažbinama koje usvaja skupština opštine. Međutim, u slučaju nekolicine taksi, tarifa i novčanih kazni, njihova visina ili način korišćenja treba da bude u skladu sa kriterijumima i postupcima propisanim zakonom iz relevantnih oblasti.

Finansiranje iz sopstvenih prihoda ima par prednosti opština ih koristi na način koji po njoj na najbolji način ispunjava potrebe zajednice, pošto ovo nisu izdvojeni prihodi; za razliku od vladinih subvencija, finansijska sredstva iz ovih prihoda se prenose u budžet za narednu godinu odnosne opštine, što znači da se ne mogu vratiti nazad centralnom budžetu, bez obzira što ostaju u suficitu ili ne, kao što se dešava na primer sa vladinom subvencijom, koju opštine obično žure da potroše pre završetka fiskalne godine.

Učešće sopstvenih prihoda u budžetima opština na Kosovu iznosi negde oko 10-20%, a glavni doprinos ovim prihodima potiče upravo od poreza na imovinu.

Kako bi postojao proces dobrog upravljanja, kao odbornik treba:

pažljivo da razmotrite sva relevantna dokumenta koja predloži izvršna vlast opštine, kao što su: planiranje sopstvenih prihoda opštine, opštinska uredba o taksama, tarifama i dažbinama, opštinska uredba o porezu na imovinu.

da pri razmatranju ovih dokumenata, uzmete u obzir ekonomske efekte i njihovu racionalnost, npr. razlog što je određena propisana visina taksi, zašto su utvrđene date poreske norme i zašto su na određeni način utvrđeni kriterijumi za procenu date imovine.

posebno da održavate kontakt sa građanima i da ih informišete o projektima koji bi se mogli finansirati iz sopstvenih prihoda, uplatama samih građana. Građani treba da se informišu o činjenici da prihode koji nastaju plaćanjem poreza i opštinskih dažbina, opština ponovo troši u svojoj opštini.

da nadgledate rad inspektora opštine, ocenjivanjem uključenosti poreskih obveznika, upis nove imovine, nivo fakturisanja, nivo realizacije prihoda, mere koje su preduzete za naplatu zaduženja itd.

Operativne subvencije

Iznos subvencije za primarno zdravstvo zasniva se na broju stanovnika opštine i standardima Ministarstva zdravlja. Normalizacija broja stanovnika uzima u obzir starosnu i rodnu strukturu stanovništva, kao i broj starih lica i onih sa posebnim zdravstvenim potrebama. Konkretna subvencija za primarno zdravstvo za 2018. godinu usvojena je od Komisije za subvencije u iznosu od 48.5 miliona evra.

Iznos subvencije za preduniverzitetsko obrazovanje bazira se na broju učenika upisanih u skladu sa standardima Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju. Formula ove subvencije takođe uzima u obzir nacionalni nastavni program, obrazovanje učenika sa invaliditetom, operativne troškove (sem zarada), standard veličine učionice. Za učenike iz etničkih zajednica i za škole u planinskim područjima, izdvajaju se prosečno viša finansijska sredstva po učeniku, imajući u vidu mali broj razreda. Konkretna subvencija za preduniverzitetsko obrazovanje za 2018. godinu usvojena je u Komisiji za subvencije u iznosu od 170.2 miliona evra.

Opšta subvencija

Sa ciljem finansiranja drugih opštinskih nadležnosti, Zakon o finansijama lokalne uprave predviđa opštu subvenciju, na osnovu formule propisane članom 24 Zakona o finansijama lokalne uprave. Ova subvencija čini 10% ukupnih budžetiranih prihoda centralne Vlade (dakle bez sopstvenih prihoda opština), isključujući: prihode od prodaje imovine, druge vanredne prihode, namenski izdvojene prihode, prihode od zajmova i predviđene subvencije donatora.

Dodela ovih subvencija među opštinama ima za cilj da obezbedi stabilnost opštinskih prihoda, da promoviše ravnopravnost između opština i pristup javnim uslugama u svakoj opštini i manjinskim zajednicama u odnosnim opštinama. Shodno tome, podela ove subvencije između opština zasniva se na nekolicini kriterijuma:

Od ovog iznosa, oduzimaju se oni prihodi koji su propisani članom 24 Zakona o finansijama lokalne uprave i dolazimo do osnove za dodelu opšte subvencije opštinama, koja za 2018. godinu iznosi 173.6 miliona evra.  Deo od 2.7% opšte subvencije dodeljuju se broju od 14 opština koje imaju ispod 22,000 stanovnika. Od ovog iznosa, polovina se izdvaja za ovih 14 opština, na osnovu njihovog broja stanovnika a druga polovina se dodeljuje kao isti fiksni iznos za svaku od ovih opština.

 

Sa namerom da se izjednače niski kapaciteti sopstvenih prihoda manjih opština, svaka opština prvobitno za svaku godinu dobija fiksni iznos od 140,000 evra, oduzimanjem po 1 evro po glavi stanovnika ili 0 evra za opštine sa stanovništvom jednakim ili većim od 140,000 stanovnika. Nakon toga, preostali iznos se raspodeljuje između pojedinačnih opština, prema formuli za preraspodelu opšte subvencije opštinama, u skladu sa ZFLU-om:  broj stanovnika proračunava se na nivou od osamdeset devet procenata (89%); geografske dimenzije opštine sa šest procenata (6%); broj manjinskog stanovništva u opštini sa tri procenata (3%); opštine sa većinskim življem iz nacionalnih zajednica sa dva procenta(2%).

 

Za razliku od subvencija za zdravstvo i obrazovanje, koje konkretno treba da se posvete ovim uslugama, način potrošnje opšte subvencije predmet je diskrecione odluke same opštine.

Drugi izvori finansiranja

Transferi za prenete nadležnosti predstavljaju transfere sredstava sa odnosnih ministarstava na opštine, za obavljanje funkcija koje su im prenete sa centralnog nivoa.

Subvencije za dodate nadležnosti predstavljaju subvencije koje se daju opštinama kojima su Zakonom o lokalnoj samoupravi date dodate sopstvene nadležnosti:

 • Za Opštine Severna Mitrovica, Gračanica i Štrpce: proširene nadležnosti pružanja sekundarne zdravstvene zaštite, uključujući registraciju i licenciranje ustanova za zdravstvenu zaštitu, isplatu zarada i obuku osoblja i administratora.
 • Za Opštinu Severna Mitrovica: nadležnosti univerzitetskog obrazovanja, uključujući registraciju i licenciranje obrazovnih ustanova, zapošljavanje, isplatu zarada i obuku instruktora i obrazovnih administratora.
 • Za sve opštine u kojima srpska zajednica čini većinu: nadležnost za obavljanje odgovornosti o kulturnim pitanjima i proširena prava učešća u izboru komandanata lokalnih policijskih stanica.

Ove subvencije su odvojene od opšte subvencije i slično subvencijama za zdravstvo i obrazovanje, posvećene su dodatim nadležnostima i ne mogu se trošiti na druge aktivnosti.

Vanredne subvencije se dodeljuju opštinama u vanrednim slučajevima u slučaju da nastupi situacija od ozbiljnog uticaja na opštinu (kao što je prirodna nepogoda) sa ciljem da se opštini pomogne da ove slučajeve pokrije finansijski.

Uzimanje zajmova kao vid finansiranja investicija opštine je dozvoljeno, međutim opštini nije dozvoljeno da se finansira posredstvom međunarodnog duga, iznos dugovanja trebalo bi da pokrije zalog u vlasništvu opštine i ne može premašiti 50% sopstvenih prihoda opštine u prethodnoj godini itd. Zahtev za uzimanje zajma opštine usvaja se u skupštini opštine a ovlašćuje ga ministar finansija.

Finansijska pomoć iz Republike Srbije je dozvoljena u skladu sa Zakonom o finansijama lokalne uprave i Zakonom o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima. Ovaj drugi propisuje vidove finansijske pomoći koju Republika Srbija može pružiti opštinama, kao prihodi namenjeni datoj opštini i obavezuje opštine da ih iskoriste samo za potrebe koje su u direktnoj vezi sa obavljanjem njihovih opštinskih nadležnosti. Finansijska pomoć Republike Srbije ne utiče na veličinu vladinih subvencija opštine.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Finansijsko upravljanje, Izvori prihodaNumber of views: 526110

Pitajte opštinu:

x