X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Sem predsednika opštine i administracije opštine, izvršne nadležnosti u opštini obavljaju i sledeći organi:

  • Kabinet predsednika opštine
  • Direkcije
  • Šef Kadrovske službe

subota, 10. mart 2018.

Izvršna vlast opštine

Kabinet predsednika opštine pomaže predsedniku opštine u obavljanju njegovih poslova. Sastav Kabineta predsednika uređuje se internim aktima opštine, međutim obično ga čine: sektor za saradnju, sektor za pravna pitanja, sektor za odnose sa javnošću, jedinica za internu reviziju, sektor za rodnu ravnopravnost i ljudska prava, sektor za evropske integracije, opštinska kancelarija za zajednice i povratak, službenik za finansije.

Administracija opštine organizovana je u vidu direkcija. Svakom opštinskom direkcijom upravlja direktor koga imenuje  i smenjuje predsednik opštine. Direktori upravljanju i rukovode svojim direkcijama. Direktori, poput uloge ministara, upravljaju različitim sektorima.

Imenovanje direkcija razlikuje se od opštine do opštine. Direkcije koje imaju poprilično sličnu organizaciju i naziv u različitim opštinama jesu: Direkcija za zdravlje i socijalnu zaštitu, Direkcija za obrazovanje i Direkcija za omladinu, kulturu i sport, Direkcija za inspekciju i Direkcija administracije.

Direktori podnose redovne izveštaju predsedniku opštine, o poslovima koji im pripadaju i pružaju mu sve informacije i izveštaje koje treba za proces odlučivanja. U svakoj direkciji, rade javni službenici, koji se biraju putem konkursa. Opštinska administracija sastavljena je od političke komponente, direktora i od civilne komponente.

Šef administracije  i kadrova organizuje rad i koordiniše sve direkcije i sektore u obavljanju administrativnih poslova.

Uloga je šefa za administraciju i kadrove da obezbedi da javni službenici u opštini obavljaju svoje poslove kako treba, da dolaze na vreme na radno mesto, da poštuju Uredbu br. 04/2015 o kodeksu ponašanja u javnoj službi Republike Kosovo, i takođe izrađuje opis radnog mesta za svaki sektor, kancelariju i radno mesto i odgovoran je za pomoćne usluge koje se pružaju opštini kao i za usluge koje se pružaju osoblju i njegovu obuku.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Uloge u lokalnoj upravi, Izvršna vlast opštineNumber of views: 67840

Pitajte opštinu:

x