X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Nakon što budemo imali definisanu viziju i ciljeve i zadatke za budućnost grada, skupština određuje koja pitanja treba uzeti u obzir tokom godine ili mandata.

Dok se par pitanja uzima u obzir iz pravnih razloga, većina pitanja završava na programu, pošto predstavljaju politike i prioritete opštine ili pitanja koja su odbornici pojedinačno predstavili za diskusiju. 

nedelja, 11. mart 2018.

Rasprava, nacrt i sprovođenje odluke

Dokumenat godišnjeg plana rada, budžeta i drugih investicionih planova najbolje oslikava šta je program ili agenda opštine.  Ova dokumenta pokazuju kako skupština struktuira budućnost i naše prioritete i određuju šta će a šta neće biti urađeno.

Rasprava Izrada odluka od interesa za građane predmet je debate. Pre nego što bude izrađen nacrt neke politike, pisci politike treba da se konsultuju sa građanima i sa drugim relevantnim akterima uključenim u određeno pitanje.

Nakon što se izradi početni akt– koji treba da bude sastavljen u skladu sa Uredbom br. 01/2017 o postupku izrade i objavljivanja opštinskih akata, nakon čega dolazi do najznačajnije faze diskusije u vezi sa odlukom, prvobitno se odvijaju unutrašnje konsultacije lokalnih organa, zatim se vrši finansijska procena predloženog akta a pre popunjavanja predloga akta, on podlaže javnim konsultacijama. Ceo proces prolazi kroz nekoliko faza u kojima se pronalazi ravnoteža između različitih predstavljenih mišljenja.

Izrada politika obuhvata:

 • Diskusiju o aktivnostima koje će se preduzeti tokom primene;
 • Određivanje različitih aktera unutar i van zajednice, kao i njihove uloge;
 • Utvrđivanje troškova i potrebnih resursa za sprovođenje politika.

Nakon određivanja prikladnosti odluka, izvršna vlast treba da porazgovara i da se usaglasi sa svim akterima o načinu realizacije projekta. Ovo zapravo nosi naziv Izrada plana rada. Plan rada predstavlja opis nužnih aktivnosti predviđenih po fazama, sa približnim vremenskim pokazateljima.

Primena odluke Usvajanje određene politike ne mora da znači da se ona i realizuje prema očekivanjima, zbog čega vi preko odbornika ili sami treba da zatražite informacije od predsednika opštine ili opštinske administracije, kako biste obezbedili kvalitet u primeni jedne politike ili propisa koji je pre toga usvojen na nivou skupštine opštine.

Za sprovođenje politika, izvršna vlast opštine ima svoje planove rada. Npr. statut opštine Priština u članu 57.2, pika d, ističe da svaki direktor direkcija priprema plan rada i podnosi periodične izveštaje o radu. Ovi planovi rada:

 • navode sve zadatke, potrebne za realizaciju jednog projekta;
 • utvrđuju redosled sprovođenja zadataka;
 • definišu se odgovornosti svih relevantnih aktera;
 • objašnjavaju vreme svake aktivnosti.

Planovi rada sem što služe kao vodič za realizaciju projekta, istovremeno služe i kao osnova za praćenje realizacije projekta. Zbog toga je od pomoći:

 • da projekti budu završeni na vreme;
 • da se aktivnosti sprovedu na pravi način;
 • identifikovati ko je odgovoran za svaku aktivnost; i
 • odrediti kada kreće realizacija projekta

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Koraci u odlučivanju, Rasprava, nacrt i sprovođenje odlukeNumber of views: 1363137

Pitajte opštinu:

x