X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Praćenje i nadzor budžeta opštine sastavljeno je od tri komponente. Prva komponenta jeste skupština opštine, koja kao zakonodavni organ nadgleda rad izvršne vlasti u ovom slučaju i način realizacije budžeta od strane izvršne vlasti. Druga komponenta jeste nadzor putem unutrašnje revizije a treća komponenta spoljna revizija koju vrši Kancelarija glavnog revizora.

utorak, 20. mart 2018.

Finansijsko izveštavanje

Uloga skupštine opštine u nadzoru budžeta

Jedan od glavnih mehanizama preko koga skupština nadgleda budžet jeste finansijsko izveštavanje, koje vrši predsednik opštine. Kao i putem odbora za politiku i finansije razmatra i daje preporuke skupštini opštine.

Uloga skupštine opštine u praćenju i nadgledanju budžeta opštine

Finansijsko izveštavanje predstavlja glavni mehanizam za praćenje budžeta opštine kojim se vrši informisanje o toku i ispunjenosti planova za prikupljanje prihoda, ispunjavanje planiranih obaveza kao i način potrošnje novca u zavisnosti od prirode troškova i budžetom propisanih kategorija. Opština podnosi izveštaj o svim transakcijama preko Jedinstvenog računa Trezora, pošto on ne radi sa bankovnim računima. Vlada Republike Kosovo predvodi i upravlja troškovima i prihodima svih budžetskih organizacija preko Jedinstvenog računa Trezora. Nakon što se usvoje isplate opština, Trezor obavlja prenos isplata na ime opštine, za korisnika.

Na osnovu obaveza za podnošenje privremenih i godišnjih izveštaja shodno članovima 45.4, 46.1 i 46.2 Zakona o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima, predsednik opštine treba da podnese skupštini opštine sledeće tromesečne izveštaje:

Izveštaj o prihodima i troškovima, koji između ostalog objašnjava činjenične prihode i troškove. Takođe, isti razmatra ograničenja deficita, uključujući uzroke odstupanja i način njihovog finansiranja a ukoliko deficita nema, podnosi se izveštaj o činjeničnim prihodima u poređenju sa projekcijama predviđenim budžetom, činjeničnim troškovima u poređenju sa svakom budžetskom kategorijom troškova, činjeničnim brojem zaposlenih u poređenju sa brojevima predviđenim budžetom kao i o  drugim aspektima prihoda i troškova.

Podaci o investicijama i zaduženjima, između ostalog objašnjavaju se investicije novca iz javne kase načinjene tokom fiskalne godine, potpun obračun resursa u posedu budžetskih organizacija do kraja fiskalne godine, zakasnele troškove, nasumične troškove i procenu rizika ovih troškova itd.

Podaci o kapitalnim investicijama pružaju se u obliku rezimea o statusu svih kapitalnih investicija.

Izveštaj o nalazima revizora navodi preduzete radnje i predložene radnje proizašle iz nalaza Kancelarije glavnog revizora u godišnjem izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja.

Sadržina tromesečnih finansijskih izveštaja

Odbornici treba da imaju u vidu da treba da:

  • traže redovno ažuriranje, za proces pripreme i izvršenja budžeta opštine i budžeta različitih projekata iz kapitalnih investicija;
  • zahtevaju detaljne finansijske izveštaje u poređenju sa opštim finansijskim izveštajima koji uopšte ne sadrže informacije potrebne za pravično rasuđivanje;
  • obezbede da su finansijske izjave detaljne i da obuhvataju planiran budžet za svaki projekat, iznos za koji je projekat sklopljen kao i iznos u kome je projekat realizovan.
  • obezbede transparentnost u praćenju opštinskog budžeta, vrednost izvedenih radova od strane izvođača radova (iznos po završetku projekta) što treba da obuhvati odvojeno i promenu u konačnoj vrednosti kao posledica izmena u projektnim zahtevima nakon dodele ugovora.

Unutrašnja revizija Uloga je unutrašnje revizije da pruži nezavisnu bezbednost kako bi upravljanje rizikom, upravljanje i unutrašnja kontrola jedne organizacije, funkcionisali na delotvoran način. Na osnovu Zakona br. 02/L-74 o unutrašnjoj reviziji, svaka budžetska organizacija treba da obrazuje jedinicu za unutrašnju reviziju i da obezbedi da delatnosti, podaci kao i njeni sistemi upravljanja i kontrole podlažu barem jedanput godišnje sveobuhvatnoj, unutrašnjoj reviziji.

Unutrašnja revizija pomaže subjektima u javnom sektoru da:

  • procene usklađenost sa zakonima, propisima, unutrašnjim pravilima i ugovorima, da budu odgovorni prema javnosti;
  • identifikuju, procene i upravljaju rizikom;
  • ocene verodostojnost i uključivost finansijskih informacija i drugih informacija;
  • procene efikasnost, efektivnost i ekonomičnost rada;
  • svedu na minimum mogućnosti za prevaru, proneveru i zloupotrebu finansijskih sredstava;
  • pruže preporuke za poboljšanje aktivnosti.

 

Treća komponenta nadzora budžeta opštine sprovodi se pri Kancelariji glavnog revizora. Kancelariju glavnog revizora čini generalni revizor i osoblje kancelarije za reviziju. Glavni revizor ima potpunu slobodu delovanja pri obavljanju svojih funkcija i nadležnosti. Dok unutrašnja revizija sprovodi revizije unutar opštine i odgovorna je prema izvršnoj vlasti opštine, glavni revizor ima mandat da revidira sve budžetske organizacije i druge subjekte na Kosovu, koje su više od 50 % u javnom vlasništvu ili dobijaju finansijska sredstva iz Konsolidovanog budžeta Kosova, obezbeđuju dividendu ili druge prihode neoporezive za njih. Glavni revizor odgovoran je prema Skupštini Republike Kosovo. Najkasnije do 31. avgusta svake godine, glavni revizor podnosi izveštaj Skupštini Republike Kosovo o reviziji sprovedenoj za svakog revidiranog subjekta. Izveštaji o reviziji stavljaju se na raspolaganje javnosti, što predstavlja veoma dobru mogućnost da građani pozovu svoju opštinu na odgovornost.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Finansijsko upravljanje, Finansijsko izveštavanjeNumber of views: 1491525

Pitajte opštinu:

x