X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

1
apr
2018

Prava građana

Građani treba da imaju pravo da pruže mišljenja, da iznesu svoje nezadovoljstvo i da povedu debatu o prioritetima opštine. Smisleno učešće osnažuje građane da donesu odluke ali i da prihvate odluke koje su doneli oni koji ih zastupaju. Učešće podrazumeva saradnju.

Opštine treba da zabrane diskriminaciju. U tom smislu, prava koja pripadaju građanima u opštini, treba da im daju snagu da upotrebe ova prava, kao preventivnu meru naspram moći onih koji su moćni. Opština stvara sredstva da identifikuje one koji su isključeni, procenjuje da li je do diskriminacije došlo i nadoknađuje prava onih koja su prekršena. Prava koja proizađu iz procesa dobrog upravljanja, uključujući pravo pružanja mišljenja, informacije i učešća, samo su neka od glavnih prava.

Pravo na održiv razvoj predstavlja ljudsko pravo, te i opštine treba da obezbede najviše standarde u obrazovanju, zdravstvu, zaštiti životne sredine i drugim važnim socijalnim politikama. Imajući u vidu da se ovo ne može obezbediti u jednom izbornom mandatu, već da iziskuju političke i ekonomske institucije dugi niz godina, lokalne vlade su pod pritiskom da izmene politike tako da se razlikuju od politika sledbenika, međutim na uštrb održivog razvoja.

Lokalne vlade su dužne da pruže određene usluge, uključujući obrazovanje, zdravstvo, smeštaj, preradu otpadnih voda i vodu za piće. Ova dužnost nije nešto o čemu opština može odlučiti svojom voljom. Razumljivo je da se neke usluge ne postižu odmah, ali lokalna vlada treba da ima plan za njihovo postizanje. U svim okolnostima, treba da pruže minimum usluge. Prema tome, u onim opštinama u kojima se ove usluge ne pružaju, treba imati u vidu da je prioritetno ostvariti ih, kako bi se zagarantovala zaštita standarda ljudskih prava.

Da bi se procenilo da li opština pruža ekonomska i socijalna prava, u nastavku slede neki od kriterijuma koji se procenjuju pri ocenjivanju ispunjenosti ovih obaveza. Ovi kriterijumi jesu: Da li se usluge pružaju? Da li postoje? Da li su pristupačne? Da li su dostižne? Da li se pružaju na način prikladan za zajednicu? Da li ispunjavanju potrebe zajednica i njihova očekivanja. 

Mladi

Uključivost predstavlja jedan od glavnih načela dobre uprave, a imajući u vidu da mladi čine većinu stanovništva opština, posebno ćemo se osvrnuti na prava njihovog učešća u odlučivanju.

Pročitajte više
april 4, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Žene

Uključivost predstavlja jedan od glavnih načela dobre uprave. Imajući u vidu nizak nivo ukupne zastupljenosti žena u važnim procesima odlučivanja na lokalnom nivou na Kosovu, ovaj deo konkretno obrađuje prava učešća žena u odlučivanju.

Pročitajte više
april 13, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Zajednice

Zakon o lokalnoj samoupravi stvoren je  tako što je posvetio posebnu pažnju na posebne potrebe i zabrinutosti nevećinskih zajednica u Republici Kosovo.

Pročitajte više
april 17, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu