X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Neke opštine imaju proširene (dodatne) nadležnosti u vezi sa nekim prava koja pripadaju centralnom nivou. Neke od ovih nadležnosti podrazumevaju pružanje sekundarne zdravstvene zaštite, pružanje usluga univerzitetskog obrazovanja, zaštita i promocija kulturnog i verskog nasleđa.

Proširene nadležnosti utiču na stvaranje uslova za integraciju svih građana Republike Kosovo u domaće institucije i stvaranje održivog političkog okruženja i otvaranje perspektive zajedničkog života.

sreda, 28. februar 2018.

Proširene nadležnosti

Pružanje sekundarne zdravstvene zaštite

Sekundarna zdravstvena zaštita može se organizovati i na opštinskom nivou, na zahtev odnosne skupštine opštine i u skladu sa odlukom ministra zdravlja.

ZLS decidivno propisuje da Opštine Severna Mitrovica, Gračanica i Štrpce imaju nadležnosti za pružanje sekundarne zdravstvene zaštite, što podrazumeva registraciju i licenciranje ustanova za zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje, isplatu plata i dnevnica, obuku osoblja i administratora ustanova za zdravstvenu zaštitu. Sekundarna zdravstvena zaštita podrazumeva usluge hospitalizacije, dijagnostike, lečenja, rehabilitacije, hitnog prevoza i usluge javnog zdravlja.

Pružanje usluga univerzitetskog obrazovanja

Opštine imaju potpune nadležnosti u vezi sa odredbama o javnom predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, što podrazumeva registraciju i licenciranje obrazovnih ustanova, zapošljavanje, isplatu ličnih dohodaka i osposobljavanje nastavnika i administratora.

Međutim, Opština Severna Mitrovica nadležna je i za visoko obrazovanje, što podrazumeva registraciju i licenciranje školskih ustanova, zapošljavanje, isplatu ličnih dohodaka i obuku inspektora i administratora prosvetnih ustanova.

Opština Severna Mitrovica ima proširene nadležnosti za visoko obrazovanje na srpskom jeziku, shodno Zakonu br. 03/L-068 o obrazovanju u opštinama Republike Kosovo. Opština Severna Mitrovica može ostvarivati saradnju sa bilo kojom drugom opštinom, u sklopu upravljanja univerzitetom.

Zaštita i promocija kulturne i verske baštine

Kada govorimo o zaštiti kulturnog i verskog nasleđa, onda za osnovu uzimamo Zakon o specijalnim zaštićenim zonama, kojim se obezbeđuje zaštita srpskih pravoslavnih manastira, crkava, drugih verskih mesta kao i istorijskih i kulturnih znamenitosti od posebne važnosti za srpsku zajednicu kao i za druge zajednice u Republici Kosovo, osnivanjem specijalnih zaštićenih zona.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Nadležnosti i organizacija lokalne uprave, Proširene nadležnostiNumber of views: 785416

Pitajte opštinu:

x