X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Odnosi centralne vlade i opštine oslikavaju međusobnu dinamiku horizontalne i vertikalne vlasti i posledice u vezi sa samostalnošću i stepenom diskrecije koju opština ima od kontrole i usmeravanja vlade centralnog nivoa.

subota, 31. mart 2018.

Opština i centralna vlada

Opšti osvrt:

Centralna vlada odgovorna je za dešavanja na nivou cele zemlje, dok su opštine odgovorne za dešavanja na određenom području u zemlji.  Da bi državne politike bile primenjene na lokalnom nivou, vlada izrađuje zakone i druge podzakonske akte, izdvaja značajna budžetska sredstva i ljudske resurse kako bi potpomogla opštine. Sem toga, Vlada pruža i nadzor primene politika u opštinama.

Nadzor se vrši sa ciljem da se opštinama pomogne u pružanju usluga zajednici, u skladu sa nacionalnim politikama i zakonima na snazi. Povezanost vlade ostvaruje se zakonima, strateškim planovima, direktnom saradnjom resornog ministra i opštine. Štaviše, ako Ministarstvo lokalne uprave konstatuje da je predsednik opštine prekršio zakone i Ustav, onda ono ima mogućnost da suspenduje predsednika opštine.

Da bi se očuvala dinamika između lokalnog i centralnog nivoa, takođe su izgrađeni mehanizmi za administrativnu reviziju, u funkciji sprečavanja povrede zakona od strane opština, tokom njihovog rada (prethodno razmatranje) a takođe, u slučaju da se ovo ne desi, postoji mogućnost da se rad opštinskih organa razmotri nakon donošenja odluka i pre njihove primene od strane nadzornog organa – MLU-a. Administrativna revizija ograničena je na obezbeđivanje usklađenosti opštinskih aktivnosti sa ustavom i zakonom. Upravo ovo obezbeđuje opštini visok stepen autonomije.

Za više pojedinosti, vidi deo o prenetim nadležnostima

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Odnosi lokalne uprave, Opština i centralna vladaNumber of views: 1165522

Pitajte opštinu:

x