X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Uspostavljanje različitih vidova saradnje između sela, mesta i gradskih naselja uređeno je Administrativnim uputstvom MLU-a br. 2008/08,o organizaciji i saradnji opštine sa selima, mestima i gradskim naseljima, dok svaka opština, po svom posebnom pravilniku, uređuje u detalje pitanja predviđena ovim administrativnim uputstvom.

sreda, 14. mart 2018.

Lokalne zajednice i veća naselja i sela

Opština upravo saradnjom sa selima, mestima i gradskim naseljima obezbeđuje pružanje što efikasnijih usluga, dok predmet sporazuma o saradnji sklopljenih između sela, mesta i gradskih naselja mogu biti sva pitanja koja predstavljaju sopstvenu nadležnost opštine, uključujući: urbanističko i ruralno planiranje, vodosnabdevanje, uređivanje kanalizacije, drenažu, javno zdravlje, lokalnu zaštitu životne sredine, turizam, otvorene površine i groblja; kulturne i sportske aktivnosti.

Predmet ovog sporazuma ne mogu biti odgovornosti skupštine opštine, propisane članom 40.2 Zakona o lokalnoj samoupravi, koje se ne mogu preneti na druge organe.

Sporazum o saradnji trebalo bi da sadrži najmanje sledeće elemente: Predmet sporazuma, dužinu trajanja; opis obaveza stranaka; dinamiku realizacije poslova i finansijski trošak.

Sporazumi koje opština sklapa sa selima, mestima i gradskim naseljima treba da budu usvojeni u skupštini opštine, kao najvišem organu odlučivanja u opštini.

Opština svojim statutom i lokalnim propisima uređuje organizativnu i funkcionalnu strukturu sela, mesta i gradskih naselja, kao i način, vreme, broj i druga pitanja u vezi sa izborom predstavnika sela, mesta i gradskih naselja.

Svi poslovi iz ovog sporazuma o saradnji mogu se finansirati na jedan od dolenavedenih načina: od strane samih stanovnika sela, mesta ili gradskog naselja, od strane opštine, donatora ili zajedničkim finansiranjem.

Uopšteno govoreći, broj lokalnih zajednica i veća naselja i sela uređuje se internim propisima opština. Jedno lokalno veće može uključivati više od jednog sela, mesta ili gradskog naselja.

Izbor lokalnih veća treba ponovo imati u vidu da se i ovo pitanje uređuje uredbom, međutim uredbe obično propisuju da skupština opštine imenuje komisiju koja će koordinirati rad na terenu  koja je sastavljena od 5 članova: dva člana iz skupštine opštine, jedan član iz izvršne vlasti opštine, jedan član iz građanskog društva i jedan član kao predstavnik sela, mesta ili gradskog naselja. Komisija treba 15 dana ranije da najavi putem javnih obaveštenja, lokalnih medija i službene internet stranice opštine, datum održavanja skupa sa građanima za izbor lokalnih veća.

Lokalna veća mogu imati od 5 do 7 članova. Međutim, njihov tačan broj određuju sami meštani sela, naselja ili mesta, prisutni na izbornom skupu. Skupove vodi neko odabran od strane samih građana, dok mogu da se kandiduju oni meštani koji se kandiduju u svojstvu građana a ne u ime neke političke stranke. Predsednika biraju novi izabrani članovi koji su osvojili najveći broj glasova. Mandat ovih veća obično traje 3 godine.

Njihov značaj za dobru upravu, lokalne zajednice, veća naselja ili sela, predstavljaju najbolji vid organizacije određenih zajednica, koje tim putem imaju mogućnost da utiču na politike opštine. U sklopu ovakvih vidova organizacije, zasigurno moraju biti građani preokupirani načinom na koji opština utiče na njih svojim odlukama a tim više izabrani građani treba da budu stalni stanovnici date zajednice.

Sporazumima sklopljenim sa opštinom, lokalna veća mogu realizovati svoje aktivnosti u ime opštine, kao što su na primer: održavanje grobalja i javnih zelenih površina, razvoj turizma, organizovanje kulturnih i sportskih aktivnosti na samom lokalitetu, pomoć u podizanju efikasnosti u pružanju javnih komunalnih usluga unutar lokaliteta, obezbeđivanje osnovnih podataka o svakoj porodici sa datog lokaliteta, praćenje njihovog ekonomskog, socijalnog stanja i pružanje preporuka, predloga za podržavanje ovih slučajeva;

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Uloge i odnosi u opštini, Lokalne zajednice i veća naselja i selaNumber of views: 66938

Pitajte opštinu:

x