X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Uključivost predstavlja jedan od glavnih načela dobre uprave. Imajući u vidu nizak nivo ukupne zastupljenosti žena u važnim procesima odlučivanja na lokalnom nivou na Kosovu, ovaj deo konkretno obrađuje prava učešća žena u odlučivanju.

petak, 13. april 2018.

Žene

Zakon o rodnoj ravnopravnosti ima za cilj veću zaštitu ravnopravnih prava žena i muškaraca. Međutim, i pored ovog zakona, nažalost i dalje postoji nedostatak učešća žena u politici i u procesima odlučivanja, kako na nacionalnom tako i na opštinskom nivou.

Bez obzira da li usled tradicionalnih ideja o ulozi žena u porodici, diskriminatornih barijera sa kojima se suočavaju na političkoj sceni ili prosto usled nedostatak volje da se kandiduju, rezultat je isti: nedostatak učešća dovodi do nedostataka u zastupanju, što na kraju dovodi do nezadovoljnih građana koji misle da se njihove potrebe ne uzimaju u obzir.

Žene imaju na raspolaganju različite metode da iznesu (ponovo) pretenzije za svoje mesto  za opštinskim stolom.

Da bi se ojačala rodna ravnopravnost u okviru političkih stranaka i posledično i u sklopu opštine, i Zakon o opštim izborima i Zakon o lokalnim izborima propisuje da lista kandidata jednog političkog subjekta treba da "sadrži najmanje 30% potvrđenih kandidata drugog pola" (Član 7 Zakona o lokalnim izborima i član 27 Zakona o opštim izborima). Zakon o lokalnim izborima ide dalje, ističući u članu 8 da ukoliko uslov od 30% nije ispoštovan u okviru određenog političkog subjekta, dakle ukoliko "kandidatima manje zastupljenog pola nije dodeljeno najmanje 30% od ukupnog broja mesta političkog subjekta", poslednji kandidat na izbornoj listi suprotnog pola zamenjuje se narednim prihvatljivim kandidatom suprotnog pola, sve dok najmanje 30% mesta u skupštini opštine ne bude dodeljeno manje zastupljenom polu u okviru datog političkog subjekta.

Štaviše, još jedna odredba koja pokušava da primeni načelo rodne ravnopravnosti u okviru opštinskih organa, odnosi se na sastav konsultativnih odbora, sastavljenih od 5 do 7 članova. Međutim, prema Administrativnom uputstvu o postupku osnivanja, organizacije i nadležnosti konsultativnih odbora u opštinama, konsultativni odbori takođe treba da "odraze rodnu ravnotežu" (član 7).

Iako možemo da kažemo da su ove zakonske odredbe veštački stvorene kako bi više žena dobilo mesta u Skupštini–čak i da se ne postigne aktuelna ravnopravnost, pošto je samo 30% mesta rezervisano za "suprotan pol"- kao suprotan pol, zakon se poziva na manje zastupljeni pol –ovo ipak služi da se Kosovo uvrsti među mali broj zemalja u regionu Balkana, u kojima žene imaju tako visok nivo zastupljenosti u skupštini opštine.

Sa druge strane, najuticajnije žene dobijaju ključne funkcije u javnim institucijama, one mogu da nadahnu druge da krenu njihovim stopama i da promene javno mnjenje o ženama u politici. Međutim, još jedan način da se angažujete na opštinskom nivou i da se oseti da se glas žena čuje, iako se ne kandiduju na izborima, može biti pridruživanje ili predlaganje stvaranja  Ad-hoc konsultativnog odbora koji bi se pozabavio pitanjima u vezi sa ženama. Sastavljeni od građana i predstavnika NVO-a, ti odbori mogu biti važni da bi se imalo više žena u aparatu opštinske uprave, ali i da se pronađu inovativni način da se one osnaže u svom svakodnevnom životu u svojoj opštini.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Prava građana, ŽeneNumber of views: 55867

Pitajte opštinu:

x